Език:
BG
Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула

Условия за ползване

Условия за ползване на онлайн магазин Алея на здравето

Страни

Чл. 1.
Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба междуонлайн магазин „Алея на здравето”, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.aleianazdraveto.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга.

Дефиниции

Чл. 2.
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. Магазин "Алея на здравето" е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки
2. "Клиент" е физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в www.aleianazdraveto.com, като по този начин правомерно е придобило потребителско име и парола и е изразило съгласие за сключване на договора.
3. "E-mail" е избран от Клиента уникален код от букви и цифри, посредством които той се индивидуализира в aleianazdraveto.com
4. "Парола"е избран от Клиента код от букви и цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявления за закупуване на предлаганите от магазин Алея на здравето стоки.
5. "Членски (клиенстки) профил" е обособена част от уебсайтаАлея на здравето, съдържаща информация за регистрирано в www. aleianazdraveto.com лице, изискуема от aleianazdraveto.com при сключване на договора и съхранявана, като достъпът до членския профил от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на email и парола. Членският профил дава възможност на регистрираното лице да конфигурира ползуването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите и регистрацията си, и др.

Регистрация

Чл. 3.
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Алея на здравето-магазин стоки, Клиентът трябва:
1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес - http://www. aleianazdraveto.com
2. Да се е съгласил с настоящите Общите условияпри потвърждение на поръчката по начина, описан по долу.

Съгласие

Чл. 4.
(1) Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано в aleianazdraveto.com лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от Алея на здрявето магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в www. aleianazdraveto.com лице може да ползва предоставяните от Алея на здравето магазин ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(2) С отбелязване в полето "Съгласен съм с условията" и натискане на бутон "Финализирай поръчката" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Аleianazdraveto.com съхранява в лог-файлове на сървърa IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и магазин Алея на здравето въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.

(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките в магазин Алея на здравето

Чл. 5.
(1) Магазин алея на здравето публикува на адрес http://www. aleianazdraveto.com кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез магазинАлея на здравето.

(2) Магазинът Алея на здравето не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

 Публична покана

Чл. 6.
(1) Публикуването на описание и цена на стока в магазин Алея на здравето е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.

(2) При липса на складова наличност от заявената стокаМагазин Алея на здравето, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента.

Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.
(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в магазинАлея на здраветостоки след като въведе валидни email и парола на съответните места от страницата на магазинАлея на здраветои натисне бутон "Вход".

(2) Волеизявлението за закупуване на стока от магазинАлея на здраветосе счита за извършено след натискане на бутона "Финализирай поръчката".

(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за магазин Алея на здравето не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.
(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от магазин Алея на здравето на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.

(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента

(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Чл. 9.
(1) Всички цени са в български левове с включен ДДС.

(2) Указаните на уебстраницата на магазинАлея на здраветоцени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.При поръчка клиентът получава информация за цената на продукта и стойността на куриерската услуга, както и крайната сума, която трябва да заплати, включваща цената на продукта и стойността на куриерската услуга.


(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл.7

Време и начини на плащане

Чл. 10.
(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката се плащат в брой при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия;


Права и задължения на страните

Чл. 11.
Магазин Алея на здравето си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка. Също и дизайна на сайта без предварително известяване.
Магазин Алея на здравето се задължава:
1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
2. да достави в срок заявената за покупка стока
3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
4. да даде информация за фирмата ,
Чл. 12.
(1) Клиентът се задължава:
1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
2. да плати цената на стоката;
3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
5. да получи вещта;
(2) Клиентът следва:
1. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и парола;
2. да не прави достояние на трети лица паролата си;
3. да не подава фиктивни заявки или друга информация;
4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
5. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
(3) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

Доставка

Чл. 13.
(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 3-5 работни дни - за страната
(2) Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора при условията на чл. 8
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.

Предаване на стоката

Чл. 14.
(1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

(2) Стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

(4) Закупена стока може да бъде върната в срок от 7 работни дни от получаването, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазин Алея на здравето се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 15.
(1) Клиентът, освен при условията на чл.14, ал.4,има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9 и чл.10
4. не е спазен срокът за доставка.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.

(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Лични данни

Чл. 16.
(1) Магазин Алея на здравето полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Магазин Алея на здравето може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

(3) Клиентът дава съгласието си Магазин Алея на здравето да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@mirtamedicus.com

(4)Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 17.
Магазин Алея на здравето се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. е получил изричното съгласие на Клиента;
2. информацията се предоставя на дружества, в които Магазин Алея на здравето притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
4. Магазин Алея на здравето е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 18.
Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл. 19.
Магазин Алея на здравето не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Магазин Алея на здравето - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Магазин Алея на здравето.

Обезщетения

Чл. 20.
Клиентът е длъжен да обезщети Магазин Алея на здраветоза всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Арбитраж
Чл. 21.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Писмена форма

Чл. 22.
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Магазин Алея на здраветои др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 23.
Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Права на интелектуална собственост

Чл. 24.
Всички права на интелектуална собственост върху елементите на сайта www.aleianazdraveto.comпринадлежат на Магазин Алея на здравето


Приложимо право

Чл. 25.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на Магазин Алея на здраветоуслуги (http://www.aleianazdraveto.com) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Всички продукти индексирани на сайта www.aleianazdraveto.com са хранителни добавки, не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Магазин Алея на здраветопо никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:

Съгласно ЗЗП ние от Магазин Алея на здраветосме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни: Мирта Медикус ЕООД, София, ул. Неразделни 2,

Вписване в публични регистри: ЕИК 130683542,

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 130683542.

Контролиращ орган на дейността –БАБХ

 

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Доставка и Плащане

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:

- тел.: 02/ 963 14 15 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.

- e-mail: office@mirtamedicus.com

6. Начините за Доставка са описани подробно в настоящата рубрика.

7. Ние НЕ ИЗИСКВАМЕ АВАНСОВО плащане на стоките. Вие заплащате поръчаните продукти в момента на тяхното получаване, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.

Върни До Горе